Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego pod adresem: http://pure-equipment.pl/.

Administratorem sklepu internetowego jest PURE EQUIPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Piłsudskiego 5 lok. 16, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7312065378.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem magda@ropega.pl.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest PURE EQUIPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
ul. Piłsudskiego 5 lok. 16, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7312065378.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane
z przetwarzaniem danych osobowych:

Ø  prawo dostępu do danych osobowych,

Ø  prawo do sprostowania danych osobowych,

Ø  prawo do usunięcia danych osobowych,

Ø  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Ø  prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

Ø  prawo do przenoszenia danych,

Ø  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Ø  prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową wyrażono.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

W razie uznania, że przy przetwarzaniu danych osobowych doszło do naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować pod adres magda@ropega.pl.

Bezpieczeństwo. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, czyli podmioty,
z których usług administrator korzysta przy przetwarzaniu danych oraz realizacji zamówień. Są to:

Ø  H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359 jako dostawca usług hostingowych oraz serwera dla poczty,

Ø  osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,

Wszystkie podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Zamówienia. Składając zamówienie, należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Jeżeli zamówienie dokonywane jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia,
a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Istnieje również obowiązek przechowywania faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie istnieje możliwość sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można jednak sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy administratora.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje również prawo do przenoszenia danych,
o którym mowa w art. 20 RODO.

Newsletter. W celu zapisania się do newslettera, należy przekazać adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zostanie złożona rezygnacja. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

W każdej chwili można sprostować dane zapisane w bazie newsletterowej. Przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, Administrator uzyskuje od użytkownika adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą być zawarte również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Istnieje możliwość zmiany ustawienia cookies z poziomu przeglądarki albo usunięcia ich całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze sklepu internetowego, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne są wykorzystywane przez Administratora w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.

Cookies podmiotów trzecich. Sklep internetowy wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie są realizowane w oparciu na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji sklepu internetowego.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez użytkowniku ze sklepu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez Administratora anonimizację adresu IP, adres IP użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Można zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez użytkownika ze sklepu internetowego przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook Pixel. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi Administrator kieruje reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do użytkownika reklam spersonalizowanych pod kątem jego zachowań w sklepie internetowym, Administrator zaimplementował w ramach sklepu internetowego Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z witryny
w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na  identyfikację. Administrator posiada jedynie informacje, jakie działania użytkownik podjął w ramach sklepu internetowego. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez użytkownika z serwisu Facebook
 i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne od Administratora, a informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu konta na Facebooku użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Narzędzia społecznościowe. W sklepie internetowym używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając sklep zawierający taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła stronę sklepu, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy lub użytkownik nie jest u niego zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie sklepu do profilu użytkownika w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użytkownik użyje danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Twitter – https://twitter.com/en/privacy,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie sklepu bezpośrednio profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie sklepu należy wylogować się z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wideo i audio. Administrator osadza na stronach wideo z serwisu YouTube oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAdotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy SoundCloud Limited. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo lub audio. Jeżeli użytkownik nie godzi się na ich załadowanie, musi powstrzymać się przed odtwarzaniem wideo lub audio.

Odtwarzając wideo lub audio, Google lub SoundCloud otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu Google lub SoundCloud, lub nie jest akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli użytkownik zalogował się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na stronie sklepu do profilu użytkownika w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym zakresie
i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane
w polityce prywatności Google.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie sklepu należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Logi serwera

Korzystanie ze sklepu internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane
i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.